Polityka prywatności

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

• Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
PAJMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Krzyżkowicka 26, 44-280 Rydułtowy, adres wykonywania działalności ul. Pszowska 1a, 44-300 Wodzisław Śląski.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.
• Dane osobowe obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane do państw trzecich.
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podmiotom w celu realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie).
• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.